Winkeltas bekijken

Privacyverklaring Scentsy, Inc.

Inleiding

Scentsy, B.V. en Scentsy, UK PTY LTD, bedrijven gevestigd naar het recht van de staat van Idaho in de Verenigde Staten, (hierna gezamenlijk te noemen: 'Scentsy', 'wij', 'we' en 'ons') begrijpen het belang van de privacy van individuen (hierna te noemen: 'gebruikers' en 'u'). Scentsy beheert ook websites voor verschillende gelieerde bedrijven en merken. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonlijke informatie Scentsy kan verzamelen en hoe Scentsy deze informatie gebruikt en openbaar maakt. Scentsy zet zich in om uw persoonlijke informatie te beschermen. We hebben het volgende beleid met betrekking tot de verzameling en distributie van informatie vastgesteld.

Gegevensverzameling

Scentsy kan twee verschillende soorten informatie verzamelen: persoonlijk identificeerbare informatie en niet-persoonlijk identificeerbare informatie. 'Persoonlijk identificeerbare informatie' ('PII') is informatie waarmee u als een individu kan worden geïdentificeerd. Denk aan uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, creditcardinformatie, factuuradres en verzendinformatie. 'Niet-persoonlijk identificeerbare informatie' ('niet-PPI') is geaggregeerde informatie, demografische informatie, IP-adressen, gegevens over gebruikersgedrag van webinteractietools en andere informatie die niet uw specifieke identiteit onthult.

Scentsy kan gedurende het inschrijvingsproces voor onafhankelijke consulenten of tijdens het kopen van producten op door Scentsy beheerde websites mogelijk gevoelige PII verzamelen.

Scentsy kan ook PII over u verzamelen, uit onder andere: informatie die u ons direct hebt verstrekt, informatie met betrekking tot diensten die Scentsy momenteel verstrekt of eerder heeft verstrekt aan u, informatie die Scentsy ontvangt van onze gelieerde entiteiten of derden met betrekking tot het onderhouden van onze relatie of de verstrekking van diensten aan u.

Deze informatie kan op diverse manieren worden ontvangen, waaronder persoonlijke besprekingen, telefoongesprekken en elektronische of andere schriftelijke communicatie.

Cookies

We kunnen informatie verzamelen over uw algemene internetgebruik door een cookiebestand te gebruiken dat op de harde schijf van uw computer is opgeslagen. Cookies bevatten informatie die op de harde schijf van uw computer is gezet. Ze helpen ons onze website te verbeteren en een betere en persoonlijkere dienstverlening te verstrekken. Ze stellen ons in staat om een schatting te maken van onze doelgroep en gebruikspatronen, om informatie op te slaan over uw voorkeuren (en zo onze website aan de hand van uw individuele interesses kunnen aanpassen), om uw zoekopdrachten te versnellen en om u te herkennen als u terugkeert naar onze website. U kunt cookies weigeren door de instelling op uw browser te activeren waarmee u cookies weigert. Echter, indien u deze instelling selecteert, kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website. Tenzij u de browserinstelling hebt aangepast om cookies te weigeren, plaatst ons systeem cookies als u zich op onze website aanmeldt.

Informatiegebruik

Scentsy kan uw PII verzamelen om onze relatie met u op te bouwen of te onderhouden, te reageren op uw verzoeken, u de door u verzochte diensten te verstrekken, u op de hoogte te houden van diensten waarvan we menen dat u hierin wellicht interesse hebt, om uw ervaring met ons persoonlijk te maken en vanwege andere redenen.

Zonder PII is Scentsy mogelijk niet in staat om de door u verzochte diensten aan u te verstrekken.

De openbaarmaking van gegevens

Scentsy verkoopt of verhuurt geen PIII over u aan anderen.

Scentsy kan uw PII met anderen delen zoals toegestaan door contractuele overeenkomsten of zoals vereist door wetgeving, zoals met onze gelieerde ondernemingen, derden in verband met de dienstverlening aan u, overheidsinstellingen en regelgevende instanties en diegenen waarvan u ons verzocht hebt om informatie mee te delen.

Scentsy kan uw PII buiten de Verenigde Staten overdragen naar andere landen voor het doel zoals omschreven in deze privacyverklaring, tenzij dit beperkt wordt door wetgeving, regelgeving, contract of professionele normen.

Scentsy deelt uw PII niet met een niet-gelieerde derde die geen diensten voor ons uitvoert zonder eerst uw toestemming te verkrijgen, tenzij het delen anderszins is toegestaan door deze privacyverklaring.

Scentsy verstrekt uw PII aan de volgende derden voor de verwante redenen:

  • Vervoerders: Scentsy verstrekt uw naam en adres aan bedrijven die een bezorgdienst verstrekken aan Scentsy en zijn klanten om onze producten zo snel mogelijk aan u te kunnen leveren.
  • Financiële instellingen: Scentsy verstrekt uw betalingsinformatie, naam, adres en telefoonnummer aan financiële instellingen om de door u geplaatste bestellingen te verwerken en betaling van de transactie aan Scentsy te voltooien.
  • Logistiek: Scentsy verstrekt uw naam, adres en telefoonnummer aan die entiteiten of mensen binnen ons distributienetwerk om uw bestellingen snel en nauwkeurig te verwerken.

Scentsy verplicht derden die diensten voor ons verlenen om ermee in te stemmen uw PII vertrouwelijk en veilig te behandelen.. Voordat uw PII wordt verzameld, worden dergelijke derden verplicht een dienstverleningsovereenkomst te ondertekenen waarin het hierin uiteengezette privacybeleid is opgenomen. Merk op dat deze verklaring niet de privacypraktijken of beleid van onze onafhankelijke consulenten behandelt. Echter, onafhankelijke consulenten van Scentsy stemmen er mee in, zoals gespecificeerd in ons beleid en procedures, om te voldoen aan alle toepasselijke privacywetgeving en regelgeving.

We behouden ons, onverminderd het anderszins in deze verklaring of de voorwaarden bepaalde, het recht voor om uw PII te openbaren en gebruiken indien we van mening zijn dat we hiertoe verplicht zijn: (a) op grond van de wet, (b) als reactie op een juridische procedure, bijvoorbeeld naar aanleiding van een gerechtelijk bevel of dagvaarding, (c) als reactie op een verzoek van een wetshandhavingsinstantie, (d) om onze overige voorwaarden of beleid af te dwingen, (e) om onze activiteiten te beschermen, (f) om de rechten, privacy, veiligheid of eigendommen van Scentsy, u of anderen te beschermen, en/of (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen in te zetten of de schade die we mogelijk lijden te beperken. We kunnen bijvoorbeeld, zo volledig mogelijk als de wet toestaat, uw PII openbaren aan wetshandhavingsinstanties om hen te helpen personen te identificeren die betrokken zijn of mogelijk betrokken zijn geweest bij onwettige activiteiten.

Omdat Niet-PPI u niet persoonlijk identificeren, behouden we ons het recht voor om voor elk doel Niet-PPI te gebruiken en aan derden te openbaren.

Toegang

U kunt verzoeken inzage te krijgen in de PII die Scentsy over u heeft. U kunt ook verzoeken om onjuiste PII te laten corrigeren, aanpassen of verwijderen. Scentsy zal verzoeken om inzage in of correctie, aanpassing of verwijdering van uw PII behandelen in overeenstemming met zijn interne beleid en toepasselijke wettelijke vereisten.

Informatiebeveiliging en integriteit

Scentsy handhaaft redelijke fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om PII te beschermen tegen verlies, misbruik of onbevoegde toegang, openbaring, aanpassing of vernietiging. Ons personeel en het personeel van onze gelieerde ondernemingen krijgen alleen inzage in uw PII indien zij de informatie nodig hebben in verband met een legitiem zakelijk doel zoals (a) de verlening van diensten aan u, of (b) om u te helpen andere diensten te identificeren die Scentsy en zijn gelieerde ondernemingen aanbieden waarvoor u wellicht belangstelling hebt.

Bovendien zal Scentsy de PII alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze bewust werd verzameld. Scentsy neemt redelijke maatregelen om uw informatie te beschermen en zorgt ervoor dat deze juist, compleet en actueel is.

Handhaving

Scentsy neemt zelf actie om te verifiëren of we dit beleid naleven. Scentsy-medewerkers worden getraind om dit privacybeleid na te leven en Scentsy treft disciplinaire maatregelen voor medewerkers die hieraan niet voldoen.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Scentsy behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Alle wijzigingen van deze verklaring treden in werking nadat de herziene verklaring op internet is gepubliceerd of zoals wordt vereist door de wet.

Onthoud dat e-mailcommunicatie niet altijd veilig is. U dient derhalve geen creditcardinformatie of andere gevoelige informatie in uw e-mailcommunicatie met ons te versturen.